Til toppen

NYHET!
Se badevannskvaliteten med Gurusoft

 

Med Gurusoft sin nye kartløsning så kan du nå enkelt tilfredsstille kravene til dokumentering av badevannskvaliteten i din kommune!

Se hvordan Gjøvik gjør det her

 

Gjennom disse funksjonene og mulighetene kan Gurusofts løsning bidra til å 
forenkle og effektivisere dokumentasjonen av badevannskvaliteten, samtidig som den oppfyller kravene i gjeldende regelverk og standarde


Forskrift om miljørettet helsevern for badeanlegg, bassengbad og badeplasser.

 • Overvåkning av vannkvalitet: Kommunen skal gjennomføre regelmessige prøvetakninger av badevannet i henhold til fastsatte prøvetakingsrutiner og frekvenser. Dette inkluderer både naturlige badeplasser og kunstige badeanlegg som bassengbad.
 • Mikrobiologiske parametere: Prøvene skal analyseres for mikrobiologiske parametere som indikerer forurensning av vannet, inkludert E. coli og intestinale enterokokker. Disse parameterne er viktige for å vurdere om vannet er trygt for bading.
 • Grenseverdier: Det er fastsatt grenseverdier for de mikrobiologiske parameterne, ogbadevannet skal oppfylle disse standardene for å være godkjent for bading. Grenseverdiene er satt på et nivå som anses som trygt for menneskers helse.
 • Rapportering og informasjon: Resultatene av prøvetakningene skal rapporteres til relevante myndigheter, og kommunen kan være pålagt å informere allmennheten om vannkvaliteten på badeplassene gjennom skilting eller offentliggjøring på kommunens nettsider.
 • Tiltak ved overskridelser: Dersom resultatene av prøvetakningene viser at vannkvaliteten ikke oppfyller de fastsatte standardene, skal kommunen gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på badevannet. Dette kan innebære midlertidige badevannsforbud eller andre tiltak for å redusere forurensningskilder.

 

EUs badevannsdirektiv

 • Formål: EUs badevannsdirektiv har som mål å beskytte helsen til mennesker som bader i naturlige badevann ved å fastsette standarder for vannkvalitet og offentliggjøre informasjon om vannkvaliteten.
 • Standarder for vannkvalitet: Direktivet fastsetter grenseverdier for ulike
  mikrobiologiske parametere i badevann, slik som E. coli og intestinale enterokokker, for å sikre at vannet er trygt for bading.
 • Overvåkning og rapportering: Medlemslandene er pålagt å overvåke kvaliteten på badevannet i samsvar med spesifikke prøvetakingsrutiner og frekvenser som er fastsatt i direktivet. Resultatene av overvåkingen skal rapporteres til EU-kommisjonen og gjøres tilgjengelige for allmennheten.
 • Risikovurdering og tiltak: Dersom resultatene av overvåkningen viser at vannkvaliteten ikke oppfyller de fastsatte standardene, skal medlemslandene gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på badevannet. Dette kan innebære midlertidige badevannsforbud eller langsiktige tiltak for å redusere forurensningskilder. 
 • Offentliggjøring av informasjon: Informasjon om vannkvaliteten, resultater av overvåkning og eventuelle badevannsforbud skal være tilgjengelig for allmennheten, vanligvis gjennom nettbaserte informasjonskanaler eller skilting på strendene.
 • Oppfølging og rapportering: EU-kommisjonen vurderer jevnlig medlemslandenes gjennomføring av direktivet og kan gi veiledning eller ta rettslige skritt mot medlemsland som ikke oppfyller kravene.