Til toppen


Hva er GHG-protokollen?


Med et klimaregnskap fra Gurusoft får du oversikt over hvordan din bedrift eller kommune påvirker klimaet, og du kan dokumentere resultatene for rapportering og måling av fremgang. Klimaregnskapet fra Gurusoft er laget basert på GHG protokollen. GHG-protokollen (eng. Greenhouse Gas Protocol) er en verdenskjent regnskapsstandard for klimagasser. Som rammeverk for rapportering av klimagassutslipp, er protokollen også grunnlaget for all redegjørelse av bærekraft. Protokollen brukes for å identifisere betydelige utslippskilder, samt gir mulighet for sammenligning av klimafotavtrykk.

 


Bruk av Scopes i Greenhouse Gas -protokollen (GHG)

For å unngå telling av utslipp dobbelt, baserer GHG-protokollen seg på inndeling av utslipp i tre kategorier, kalt “Scopes”. 
 

Scope 1 består av direkte utslipp. Alt utslipp tilknyttet utstyr virksomheten selv eier eller kontrollerer faller under denne kategorien. For eksempel kan dette inkludere forbrenning av drivstoff knyttet til industrielle maskiner og utslipp fra virksomhetens egne kjøretøy. I tillegg inkluderer kategorien utslipp fra produksjonsprosesser, bygg eller eventuelle lekkasjer. Det er obligatorisk rapportering av all data som faller under Scope 1. 

 

Scope 2 er indirekte utslipp tilknyttet innkjøpt energi, hovedsakelig elektrisitet eller fjernvarme. GHG-protokollen krever beregning av Scope 2 på to måter; lokasjonsbasert og markedsbasert metode. Den lokasjonsbaserte metoden baseres på hvilket land som har produsert strømmen, mens den markedsbaserte metoden på hvorvidt virksomheten har kjøpt opprinnelsesgarantier for strømbruket sitt. Metodene brukes hver for seg og skal ikke legges sammen. 


Scope 3 består av andre indirekte utslipp. Utslippene i denne kategorien rapporteres frivillig, men utgjør ofte de største klimagassutslippene. Kategorien deles inn i to; oppstrøms- og nedstrømsutslipp. Oppstrømsutslipp inkluderer virksomhetenes kjøp, som flyreiser og andre transporttjenester, mens nedstrømsutslipp omhandler klimapåvirkning fra varer og tjenester virksomheten tilbyr andre, gjennom blant annet avfallshåndtering. Utslippene er et resultat av selskapets aktiviteter, men slippes ut fra andre kilder som ikke kontrolleres internt. 
 


 

Gurusoft Klimaregnskap 

Data i Gurusofts Klimaregnskap sammenstilles i henhold til GHG-protokollen, og klimaregnskapet føres i henhold til protokollens prinsipper for god rapportering.  
 

Relevans: Vår løsning bygger på data kartlagt etter de ulike Scopene i GHG-protokollen. Klimaregnskapet kan dermed få frem de viktigste utslippene som kommer fra prosesser og aktiviteter hos virksomheten. 
 

Helhet: Gruppering av data gjør at Gurusofts Klimaregnskapet legger til rette for den obligatoriske rapportering av Scope 1 og 2. For å sørge for et utfyllende klimaregnskap tolkes all data slik at de legges inn i riktig Scope. 
 

Konsistens: Etterhvert som vi får mer data inn i regnskapet og rapporteringen blir bedre, vil klimaavtrykket kunne dokumenteres mer nøyaktig. Gjennom gode rapporteringsrutiner kan vi enklere dokumentere endringer, samt se påvirkning fra klimaavtrykket over flere år. Blant annet følges CO2-utslippene fortløpende, og du får full oversikt over ditt CO2 avtrykk slik at du enkelt kan følge med på dine bærekraftsmål. 
 

Nøyaktighet: Vurdering av relevante kategorier slik at man kan legge størst arbeid inn i å finne nøyaktige mengdetall. Mindre vesentlige kategorier kan estimeres. 
 

Åpenhet: Regnskapets beregningsmetode bør vises, for eksempel hvilke faktorsett som er brukt, som en forklaring på de utleverte tallene. 
 

Klimaregnskapet for fremtiden

Gurusoft Reports Klimaregnskap har en løsning tilrettelagt for at informasjonen skal kunne deles og vises til alle deler av en organisasjon. Vi sørger for at hele organisasjonen får eierskap til – og bidrar til en grønnere organisasjon. I tillegg kan hele eller deler av klimaregnskapet også vises til deres kunder eller innbyggere på egne nettsider. 

Ansatte, kunder og investorer med tilknytning til din virksomhet blir i økende grad opptatt av viljen og interessen til å bidra i klimakampen. Dette gjør at virksomhetens engasjement rundt forbruk og utslipp påvirker ønsket om samarbeid. For å bidra mot Norges mål om å redusere utslippene med minst 50 prosent, setter stadig flere norske kommuner og selskaper seg ambisiøse klimamål. Målene er med på å styre beslutningsprosesser rundt innkjøp, og dersom man tar klima på alvor blir man prioritert i slike sammenhenger. 

For å bidra i vår felles kamp mot et bedre miljø og klima, er innføringen av en løsning for klimaregnskap et godt utgangspunkt. Gurusoft hjelper din virksomhet raskt i gang med klimaregnskapet. 
 .Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.