Til toppen
Varighetskurver for hygieniske barrierer

Varighetskurver for hygieniske barrierer

Varighetskurver benyttes også innenfor vannproduksjon hvor man med dette dokumenterer kvalitet på de hygieniske barrierer.

Alle vannverk har krav om minimum 2 uavhengige hygieniske barrierer. 

Varighetskurve er en grafisk fremstilling av overskridelsesfrekvens for en tidsserievariabel der tidsserievariabelen er midlet over en tidsperiode. Dette blir for eksempel gjort for nedbør der en kan lage varighetskurver for gjennomsnittlig nedbør over 1 min, 5 min, 1 døgn osv.

UV-ANLEGG

Et UV-anlegg kan være en slik hygienisk barriere. Det er derfor krav om dokumentasjon på at vannet som produseres har vært utsatt for tilfredsstillende UV-stråling.

UV – dose = UV intensitet * oppholdstid.  Kravet for tilfredsstillende UV-stråling er 400 J/m3.

I Norge kreves det 2 log reduksjon for parasitter og 3 log reduksjon for bakterier og virus. Det vil si at 99,9% av vannet skal ha hatt tilfredsstillende bestråling. Dokumentasjon av UV-dose er derfor svært viktig for å kunne dokumentere behandling.

Det kreves også høy oppløselighet på logging av UV-intensitet for å kunne fange opp små variasjoner. Logging med 10 sekunders intervaller er nødvendig. Dette gjør databehandlingen krevende når man ønsker en varighetskurve over en lengre periode. 

Gurusoft har derfor valgt å logge UV-intensitet som tellere i ulike måleområder. Det vil si at man i undersentral (PLS) lager logikk som midler måleverdien og hvert 10. sekund sampler UV-intensitet og akkumulerer en teller i riktig måleområde avhengig av måleverdien. Man kan selv velge hvor mange inndelinger som er ønsket. For UV er det delt inn i 54 ulike måleområder.

Alle telleverdiene (54 stk pr UV-aggregat) logges i Gurusoft som timesverdier og aggregeres til døgnverdier i rapportsystemet. På denne måten vil en få en fordeling av alle måleverdier og se hvor mange av måleverdiene som er høyere enn kravet.

I Gurusoft vil en så kunne velge UV-aggregat enkeltvis eller samlet og bestemme tidsperiode for varighetskurven.

 

Grafene kan vises både som persentiler og i intervaller. Valg av visning gjøres av operatør.

En slik kurve vil være en dokumentasjon på at anlegget har hatt tilfredsstillende drift, og kan også benyttes til optimalisering av anlegget. Et uv-anlegg er energikrevende, og en mulig reduksjon i intensitet vil gi lavere energikostnader.

Alle 4 UV-aggregat i samme skjema:


Intervalene kan zoome inn, som vist nedenfor.

FILTERDRIFT

Filtrene i vannbehandlingsanlegget kan også defineres som en hygienisk barriere. På samme måte som UV-anlegget må det dokumenteres at vannet har en lavere turbiditet enn grenseverdien for at den hygieniske barrieren skal være intakt.

Logging av turbidet er løst på samme måte som UV-intensitet. Turbiditet fra hvert filter midles og hvert 10.sekund samples måleverdien. Basert på verdi vil en teller i respektivt måleområde akkumuleres.  For turbiditet er det delt inn i 20 ulike måleområder.

Alle telleverdiene (20 stk pr filter) logges i Gurusoft som timesverdier og aggregeres til døgnverdier i rapportsystemet. På denne måten vil en få en fordeling av alle måleverdier og se hvor mange av måleverdiene som er høyere enn kravet.

Hvert filter rengjøres periodisk ved tilbakespyling av rentvann, gjerne hver 24 time. En slik varighetskurve kan også gi indikasjoner på om syklustiden kan økes, noe som reduserer forbruk av rentvann og energi.