Til toppen

Gurusoft mottar utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge

En av Gurusofts storsatsninger både for neste og inneværende år er å utvikle og kommersialisere en Data HUB hvor tilnærmet alle virksomhetsdata innen kommunalteknikk vann og avløp samles. Dataene skal være gjenstand for å sikre alt fra vannets kvalitet helt fra råvann til avløpsvann og slam, til å detektere avvik, lekkasjer, forbruk og kostnader i produsert og distribuert vann.Totalløsningen er allerede etterspurt i VA-bransjen, og da Gurusofts søknad til Innovasjon Norges om utviklingsstøtte ble innvilget i juli, satt det en helt ny fart på prosjektgjennomførelsen!


Trygve Larsen er datahubprosjektets initiativtaker, og legger til ytterligere spesifikasjoner rundt løsningen;

“Prosjektet har som ett av sine mål å avdekke og dokumentere om behandlet drikkevann er godt nok renset for virus (inkl. Covid 19) og bakterier gjennom automatisk rapportering av hhv klorrest og UV-dosering. I tillegg vil det bli mulighet for å avdekke slammets innhold av virus i avløpsslam, som vil kunne si noe om eventuell utbredelse av virusepidemier. Sistnevnte behandles og rapporteres p.t. av NIVA. Videre er målet å kunne avdekke dårlig vannkvalitet før det vil kunne utvikles til å bli helsefarlig. Her benytter vi oss av maskinlæring som verktøy i et tett samarbeid med kommuner i inn- og utland.”

 

Når det kommer til løsningens mulighet til å detektere avvik og lekkasjer utdyper Trygve videre; 
 

“I Norge er det fremdeles 30 - 40% vannlekkasje i ledningsnettet og store forekomster av fremmedvann og overløp i gråvanns- og avløpsnettet. Økonomisk sett er det viktig for kommunene å utbedre sine ledningsnett der problemene er store, mer enn å utføre utskiftninger der dette gir liten eller ingen gevinst. Da må først riktig og prisgunstig teknologi måle hvor potensialet er størst. Prosjektet har som mål å fremskaffe både målere og datatransport basert på ny og fremtidsrettet teknologi innen IoT (LoRa Wan og Narrowband IoT) og metoder for å beregne når og hvor avvikene oppstår for at større skader avverges og kostbar produksjon og distribusjon optimaliseres.”

 


“For å optimalisere (les: redusere) vannforbruket er ett av kommunenes mål å etablere fjernavleste vannmålere i alle husstander og næringer. Inntil i dag har dette vært for kostbart å gjennomføre i stor skala for kommunene. Med samme teknologi som for lekkasje nevnt over, vil dette kunne være en fremtidig løsning for vannmålerdata. Dette forsterker også løsningen for lekkasjesøk gjennom hele ledningsnettet, noe som bidrar til bl.a. bedre miljø og samfunnsøkonomi!”
 

Alle delmålene Larsen refererer til er ment å tillegges kommunens datahub for å redusere kostnader, og samtidig effektivisere mye av dagens manuelle arbeid. For Gurusofts del handler det om å fremskaffe en fullverdig løsning de neste månedene.
 

“Løsningene vil suksessivt bli tilgjengelig i markedet etter hvert som de enkelte elementene ferdigstilles, og med ekstra midler fra Innovasjon Norge kan Gurusoft realisere prosjektet enda raskere.“
 

Videre forteller han at med ekstra midler fra Innovasjon Norge, vil Gurusoft sette flere ressurser på prosjektet. Dette er en ren konsekvens av omfanget og ny kunnskap som skal omdannes til merverdi for bransjen. I dette ligger også forskning i form av et masterstudium som kombinerer maskinlæring og mulighet til å forutse fremtidig dårlig vannkvalitet. 

 

“Alt som har med løsningen å gjøre utføres “inhouse” i selskapet, og kommer hele bransjen og samfunnet til gode. Sist men ikke minst skal det nevnes at Gurusoft har sikret tre pilotkommuner som skal begynne å ta i bruk løsningen. Dette er kommuner i ulike størrelser hvor to store, og en mindre kommune deltar. En av kommunene vil være utenfor norden, noe som vil styrke prosjektet ytterligere.”
 

Som en oppsummering vil vi nevne, at med denne ekstra støtten fra Innovasjon Norge vil alle norske kommuner kunne anvende seg av Gurusofts Datahub. Den vil dekke store deler av kommunalteknikk vann og avløps funksjoner, med fokus på trygt og godt vann, sett i lys av et miljøperspektiv og samfunnsøkonomi.